İhaleler

İhale İlanı

                                               İLAN 

KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 

İşletme Ruhsatı Belediyemize ait Gökçeören Mahallesi Kocadağ Mevkii Kenger Yolu Üzeri Kula/MANİSA adresinde bulunan, 20067110 Ruhsat No, 3110691 Erişim Nolu, IV. Grup Pomza Ocağı Tesisi Rödovans Karşılığı Kula Belediye Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 2014-182 sayılı Kararı ile 10 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.  

 

SIRA            NO 

İLİ 

İLÇESİ 

MEVKİ 

YÜZ 

ÖLÇÜMÜ 

HEKTAR 

TOPLAM           MUHAMMEN              BEDEL TL. 

GEÇİCİ  

TEMİNAT MİKTARI TL.%3 

İHALE  

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 

MANİSA 

KULA 

GökçeörenMahallesi KocadağMevki         (IV.GrupPomzaOcağı) 

61,4 HA 

0,60TL RÖDOVANS X 10 YIL X 67228TON/YIL=403.368,00TL 

12.101,04TL 

19.01.2016 

10.00 

 

Belediyemize ait aşağıda Cinsi, niteliği, modeli verilen makine ve ekipmanlar Kula Belediye Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 2014-182 sayılı Kararı ile satışa çıkarılacaktır. 

 

Sıra No 

Makine-Ekipman 

İhale Tarihi 

Saati: 

Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 

2 

1 adetVibroMotorlu BeslemeBunkeri(30m3) 

Titreşimli 3 Katlı Elek (1600x5000mm) MarkaBrutaşTip BST 16503, Seri No:BST001 

Model 2009,960 dv/dk,kw18,5, ağırlık 4000 kg özelliklerde komple 

1 adet Bant Konveyör (800x18000mm) 

1 adet Bant Konveyör (600x16000mm) 

3 adet Bant Konveyör (600x15000mm) 

1 adet Bant Konveyör (600x12000mm) 

1 adetSeconderÇeneli Kırıcı (900x200mm) 

1 adet Silindir Kırıcı (Vals)  

19.01.2016 

10.00 

282.500,00- TL(KDV Dahil Değildir) 

8.475,00 TL 

 

3.         Rödovans Karşılığı kira ihalesi Geçici teminat Tutarı: Bilirkişi Raporuna göre ton başına 0,60 TL(KDV hariç) Rödovans olup, geçici teminatı 10 yıllık çıkarılması tahmin edilen toplam 10 yıllık 672280 (Altıyüzyetmişikibinikiyüzseksen) ton üretim x 0,60-TL = 403.368,00-TL üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacak olup tutarı 12.101,04 TL’ dir.   

Makine-Ekipman Satış İhalesi Geçici Teminat Tutarı: Salihli Ticaret Odası tarafından 23.03.2015 tarihli belirlenen Kıymet Takdir Raporu 282.500,00TL üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacak olup tutarı 8.475,00TL’dir.  

4.         İhale yeri ve saati Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:96 Kula/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası Başkanlık Salonunda Kula Belediye Encümeni huzurunda saat:10.00’dur.  

5.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

a.        İhale şartnamesinin satın alındığına ve bedelinin ödendiğine dair makbuz, 

b.        Geçici teminatın yatırıldığına dair belge / makbuz,  

c.        Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi, 

d.        İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgâh ve tebligat adresi, 

e.        Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı) 

f.         Noter tasdikli imza sirküsü, 

g.        İsteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge, 

h.        Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair belge, 

i.         Belediye Başkanlığına (vergi, resim, harç,  kira, çtv, masraf vs.) borcu bulunmadığına dair belge, 

j.         Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, 

k.        İhaleye girecek isteklilerce ihale konusu işin niteliklerine uygun makine ve ekipmana sahip olduğuna dair belge. 

l.         İsteklilerin işin niteliğine uygun faaliyette bulunduğuna dair ilgili odadan alacakları iş deneyim belgesi(İşletmenin madencilik sektöründe faaliyet gösterdiğine dair işletmenin kayıtlı olduğu odadan alınacaktır) 

m.       İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir. 

Geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Şartnameler Bedeli Karşılığında temin edilebilir. 

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

Taliplilerin ihale günü saat 10.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

 Hüseyin TOSUN

Belediye Başkanı 

N 

 

7.1.2016