Kiralama İhalesi

18 Ekim 2023 14:50 Kula Belediyesi 1404

Mülkiyeti Kula Belediyesine ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada, Parsel, Arsa Alanı, Bina Yeri, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Toplam Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:96 Kula/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası Başkanlık Salonunda Encümen huzurunda, ihale yapılarak kiralaması yapılacaktır.
 

  1.  

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.

No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Cinsi

Adresi

Yıllık/Aylık

Kira Bedeli 

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

1

Manisa

Kula 

Bey

Mahallesi

1384 Ada

3 Parsel

 

Kula 

Bld.

Kapalı

Pazaryeri

 

1,2,3,4,6

7,9,10,11,12 Nolu

Balık Satış Tezgahları 

5 Yıllık Kiralama İhalesi

Yıllık

150.000,00TL

03.11.2023

10:00

22.500,00TL

2

Manisa

Kula 

Camicedit Mah

 

 

Y.Yıl İş M.

Z. No:97/Z15

1.250TL

03.11.2023

11:00

1.350TL

3

Manisa

Kula 

Zaferiye Mah

 

 

Bedesten Sokak No:6

1.000TL

03.11.2023

11:10

1.080TL

4

Manisa

Kula 

Camicedit Mah

 

 

179 sokak Y.Yıl İş M.

Z. No:2E

2.000TL

03.11.2023

11:20

2.160TL

2-Taliplilerden İstenecek Belgeler  :

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

Onaylı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,

Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,

Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

 

İsteklinin bir şirket olması halinde ilaveten;

  1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2023 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
  2. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
  3. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı ay içerisinde alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması, kiralanması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,

Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

3- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).  

Geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Kula Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taliplilerin ihale günü saat 10.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

                                                                       

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.